Coordina a Rede de Dinamización Lingüística, creada polo goberno de Feijóo

La xefa dun organismo vinculado á Xunta insinúa que falar en español é de incultos

A hispanofobia é un dos prexuizos que se promoven con diñeiro público en varias comunidades autónomas españolas, entre elas Galicia.

O Goberno de Feijóo propón ás familias «máis clases en galego» pero non máis en español
PSOE, PP e Cs néganse a apoiar rótulos bilingües nun concello valenciano

Alicia Padín: «Ningunha persoa culta debería atreverse a falar en público en castelán»

Onte La Voz de Galicia entrevistou a Alicia Padín, coordinadora da Rede de Dinamización Lingüística de Galicia. Ollo ó titular: “Ningunha persoa culta debería atreverse a falar en público en castelán”. A persoa que fixo esa entrevista no citado xornal, hipersubvencionado pola Xunta, non pareceu ver nada obxetable nesa clara declaración de desprecio ós galegos que falamos en español, xa que non se lla reprochou. Debeulle parecer algo normal.

Esa Rede foi creada en 2010 polo Goberno de Alberto Núñez Feijóo

O caso é que a Rede de Dinamización Lingüística foi creada por orde da Xunta de Galicia en setembro de 2010, máis concretamente por unha orden do entón conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, cando Alberto Núñez Feijóo xa era presidente da Xunta. A Rede foi presentada o 24 de setembro dese ano r a Xunta deu noticia diso na súa web, sinalando que o seu propósito é “congregar ás entidades con competencia na promoción do galego coa finalidade de potenciar o proceso de extensión do uso desta lingua de modo coordinado e planificado desde o ámbito local”.

O nomeamento da coordinadora desa Rede depende do Goberno galego

Segundo o Artículo 1º da Orde de 14 de setembro de 2010 pola que se creou esa Rede, esta entidade está vinculada á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do Goberno galego a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística. A súa dirección de contacto é un email da Xunta e a súa web está aloxada nunha páxina oficial do Goberno galego. O nomeamento da coordinadora desa Rede depende do presidente da mesma, que segundo a citada orde é o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta.

Hablamos Español pide a dimisión de Padín

Así pois, ¿ten algo que decir o señor Feijóo sobre esa declaración de desprecio ós hispanofalantes? ¿O seu Goberno vai desautorizar ou cesar á señora Padín, ou considera que ese tipo de declaracións encaixan no seu tan pregonado “bilingüismo armónico”? De momento, a asociación Hablamos Español xa pediu a dimisión de Padín. Unha petición á que me sumo.

ACTUALIZADO 17:09h: Tras o escándalo provocado polas declaracións de Alicia Padín, La Voz de Galicia decidiu cambiar o titular da súa entrevista, retirando a polémica frase da coordinadora da Rede de Dinamización Lingüística sobre el castellano, aínda que esa frase permanece no texto da entrevista. Periodismo teledirixido en estado puro… Por sorte, fixen unha copia da noticia orixinal en archive.ph, pódese ver aquí.

La hispanofobia es uno de los prejuicios que se promueven con dinero público en varias comunidades autónomas españolas, entre ellas Galicia.

El Gobierno de Feijóo propone a las familias «más clases en gallego» pero no en español
PSOE, PP y Cs se niegan a apoyar rótulos bilingües en un ayuntamiento valenciano

Alicia Padín: «Ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano»

Ayer La Voz de Galicia entrevistó a Alicia Padín, coordinadora de la Rede de Dinamización Lingüística de Galicia. Ojo al titular: “Ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano”. La persona que hizo esa entrevista en el citado periódico, hipersubvencionado por la Xunta, no pareció ver nada objetable en esa clara declaración de desprecio a los gallegos que hablamos en español, ya que no se la reprochó. Le debió parecer algo normal.

Esa Red fue creada en 2010 por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo

El caso es que la Rede de Dinamización Lingüística fue creada por orden de la Xunta de Galicia en septiembre de 2010, más concretamente por una orden del entonces consejero de Educación, Jesús Vázquez, cuando Alberto Núñez Feijóo ya era presidente de la Xunta. La Red fue presentada el 24 de septiembre de ese año y la Xunta dio noticia de ello en su web, señalando que su propósito es “congregar a las entidades con competencia en la promoción del gallego con la finalidad de potenciar el proceso de extensión del uso de esta lengua de modo coordinado y planificado desde el ámbito local”.

El nombramiento de la coordinadora de esa Red depende del Gobierno gallego

Según el Artículo 1º de la Orden de 14 de septiembre de 2010 por la que se creó esa Red, esta entidad está vinculada a la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria del Gobierno gallego a través de la Secretaría General de Política Lingüística. Su dirección de contacto es un email de la Xunta y su web está alojada en una página oficial del Gobierno gallego. El nombramiento de la coordinadora de esa Red depende del presidente de la misma, que según la citada orden es el secretario general de Política Lingüística de la Xunta.

Hablamos Español pide la dimisión de Padín

Así pues, ¿tiene algo que decir el señor Feijóo sobre esa declaración de desprecio a los hispanohablantes? ¿Su Gobierno va a desautorizar o a cesar a la señora Padín, o considera que ese tipo de declaraciones encajan en su tan pregonado “bilingüismo armónico”? De momento, la asociación Hablamos Español ya ha pedido la dimisión de Padín. Una petición a la que me sumo.

ACTUALIZADO 17:09h: Tras el escándalo provocado por las declaraciones de Alicia Padín, La Voz de Galicia ha decidido cambiar el titular de su entrevista, retirando la polémica frase de la coordinadora de la Rede de Dinamización Lingüística sobre el castellano, aunque esa frase permanece en el texto de la entrevista. Periodismo teledirigido en estado puro… Por suerte, hice una copia de la noticia original en archive.ph, se puede ver aquí.

ACTUALIZADO 20:58h: La Voz de Galicia publicou unha aclaración de Alicia Padín na que deixa claro a súa “consideración persoal e profesional respecto ao status e situación que deben ter as dúas linguas cooficiais en Galicia”. Tamén sinala que considera que “tanto galego como castelán son linguas que cada cidadán debe utilizar con total liberdade”, e que fixo esas declaracións a La Voz “a título persoal, sen que poidan considerarse baixo ningún concepto mensaxes políticas de ningunha das administracións nas que traballo ou coas que colaboro”. Termina a súa mensaxe afirmando: “Ofrezo desde aquí sinceras desculpas”.

Foto: Europa Press.

Opina sobre esta entrada:

Debes iniciar sesión para comentar. Pulsa aquí para iniciar sesión. Se ainda non te rexistraches, pulsa aquí para rexistrarte.